PÄIJÄNTEEN PURJEHDUSSAFARIT VENEENVUOKRAUSEHDOT

Näissä ehdoissa tarkoitetaan vuokraamolla vuokralleantajaa ja vuokraajalla vuokralleottajaa

1. VENEEN KÄYTTÖ

a) Vuokraaja on velvollinen huolehtimaan veneestä yhtä hyvin kuin huolellinen henkilö omastaan sekä noudattamaan kulussa ollessaan erityistä huolellisuutta ja varovaisuutta. Vuokraaja sitoutuu käyttäessään venettä ottamaan huomioon merilain aluksen päällikölle asettamat vaatimukset sekä noudattamaan voimassa olevia muita lakeja ja asetuksia

b) Vuokraaja sitoutuu vastaamaan siitä, että veneen kuljettajalla on riittävät tiedot ja taidot vuokrattavan veneen käsittelystä käytetyllä purjehdusalueella.

c )Veneen jäädessä ilman valvontaa se on lukittava.

d) Vene luovutetaan asiakkaalle varusteluettelon mukaisin varustein ja polttoainesäiliö täytettynä. Vuokraamon luovuttaessa veneen vuokraajalle kummankin osapuolen on syytä tarkastaa veneen kunto mahdollisten vaurioiden syntyajankohtaa koskevien kiistojen ehkäisemiseksi.

2. VASTUU VENEESTÄ JA SEN VARUSTEISTA VUOKRA- AIKANA

2.1 Vuokraajan perusomavastuu.

Vuokraaja on sopimukseen merkityn omavastuun ylärajaan saakka velvollinen:

a) Korvaamaan veneelle ja sen varusteille vuokra-aikana sattuneet vahingot.

b) Korvaamaan veneestä vuokra-aikana kadonneet osat ja varusteet.

2.2 Vuokraajan vastuu kaikesta vahingosta. Jos veneelle tai vuokraamolle aiheutuneet vahingot ovat seurausta vuokraajan tahallisuudesta, törkeästä tuottamuksesta, veneen käyttämisestä alkoholin tai muun huumaavan aineen vaikutuksen alaisena, rikolliseen tarkoitukseen taikka siitä, että vuokraaja on muutoin olennaisesti rikkonut tämän sopimuksen ehtoja, vuokraaja on velvollinen korvaamaan vuokraamolle vahingon kokonaisuudessaan.

2.3 Vuokraajan vapautuminen korvausvastuusta Vuokraaja vapautuu korvausvastuusta jos vuokraamo saa täyden korvauksen vahingosta vakuutuksen perusteella tai vahingon aiheuttajalta.

3. VAKUUTUKSET

Veneessä on voimassa oleva venevakuutus. Vakuutus korvaa veneelle TULIPALOSTA, LUONNONILMIÖSTÄ, SÄHKÖILMIÖSTÄ, RIKKOUTUMISESTA, RIKOKSESTA JA TÖRMÄYKSESTÄ aiheutuneet vahingot. Vuokraajan omavastuu on 2000 euroa. Vuokraajalla on oltava voimassaoleva vastuuvahinkovakuutus joka korvaa vuokraveneen kuljettamisesta ulkopuolisille aiheutuneet kustannukset.

4. VUOKRAN MAKSU

Vuokrahinnat sisältävät vuokrasopimuksessa mainitun miehistön oikeuden käyttää venettä, varusteluettelon mukaiset vene- ja asumisvarusteet sekä venevakuutuksen.

a) Varauksen tehtyään vuokraaja saa tilausvahvistuksen/ laskun. Ennakkomaksuna peritään varausmaksu, joka on 40 % vuokrahinnasta. Varausmaksu on suoritettava 7 vrk kuluessa tilausvahvistuksen päiväyksestä. Mikäli vuokraaja ei suorita varausmaksua määräajassa varaus raukeaa. Loppumaksu on suoritettava 28 vrk ennen vuokrausjakson alkua.

b) Vakuusmaksuna suoritetaan omavastuun ylärajan suuruinen summa. Vakuusmaksu on suoritettava ennen veneen luovutusta vuokraajalle.

5. VUOKRAAMON VELVOLLISUUS

Vuokraamon on luovutettava vene vuokraajalle hyvä kuntoisena ja lain mukaisena, sovittuna aikana ja sovitussa paikassa. Lisäksi vuokraamo on velvollinen antamaan vuokraajalle riittävän opastuksen ja ohjeet veneen käytöstä. Veneen luovutus vuokraajalle ja opastus tapahtuvat sovitun vuokrausajan puitteissa. Ellei vuokraaja saa venettä käyttöönsä sovitun mukaisesti, hän voi vaatia virhettä vastaavan vuokranalennuksen tai purkaa sopimuksen ellei virhettä korjata kohtuullisessa ajassa.

6. POLTTOAINE JA VENEEN HOITO

Vuokraaja maksaa tarvitsemansa polttoaineen. Vuokraamon on ilmoitettava, minkälaista polttoainetta tulee käyttää. Vuokraaja vastaa vääränlaatuisen polttoaineen käyttämisestä aiheutuneesta vahingosta. Vuokraaja on vuokra-aikana velvollinen huolehtimaan veneen normaaleista tarkastuksista, kuten esimerkiksi moottoriöljyn määrästä, jäähdyttimen ja akun nesteistä, pilssin tilasta yms. Samoin veneen siisteydestä vuokra-aikana ja siivouksesta vuokrauksen päättyessä.

7. VUOKRAAJAN TOIMENPITEET VIRHE-, VAHINKO- JA VARKAUSTAPAUKSISSA

a)Vuokraajan on välittömästi ilmoitettava vuokraamolle veneessä ilmenneestä virheestä tai venettä kohdanneesta vahingosta tai varkaudesta. Varkaudesta on tehtävä viipymättä ilmoitus poliisille. Vuokraamon on tämän jälkeen ilmoitettava vuokraajalle, mihin toimenpiteisiin tapahtuman johdosta on ryhdyttävä.

b)Vahingon sattuessa on vuokraajan heti ryhdyttävä tarpeellisiin toimiin, joita vakuutusehdoissa edellytetään vahingon toteamiseksi ja lisävahinkojen estämiseksi. Ilmoitus poliisille on tehtävä aina, kun kyseessä on henkilövahinko.

c)Jos vuokraaja laiminlyö edellä mainittujen ilmoitusten tekemisen hän vastaa vuokraamolle siitä syntyneestä vahingosta.

8. VUOKRAAAMON VASTUU VENEEN VIRHEESTÄ

Jos veneessä vuokra-aikana ilmenee tekninen vika tai muu virhe, joka ei johdu vuokraajan huolimattomuudesta, vuokraaja voi vaatia virheen korjaamista. Jos veneen kunnosta johtuva virhe on olennainen eikä vuokraamo kohtuullisessa ajassa voi toimittaa tilalle korvaavaa venettä voi vuokraaja vaatia sopimuksen purkua. Vuokraajalla on oikeus vaatia korjausajalta vuokranalennusta.

9. VENEEN PALAUTTAMINEN

a) Vene on palautettava sovittuun paikkaan sovitun vuokra-ajan päättyessä. Veneen on palautettaessa oltava siivottu, jätesäiliöt tyhjennetty ja polttoainesäiliö täytetty. Palautus tapahtuu sovitun vuokra-ajan puitteissa.

b) Jos asiakas palauttaa veneen ennen sovittua vuokra-ajan päättymistä ei käyttämättä jäänyttä aikaa hyvitetä.

c) Jos vuokraaja laiminlyö kohdassa a) ilmoitetut velvoitteet, vuokraamolla on oikeus periä vuokraajalta kaikki laiminlyönnistä vuokraamolle aiheutuneet kulut.

10. SOPIMUKSEN PURKAUTUMINEN

a)Vuokraamolla on oikeus vuokra-ajan kuluessa purkaa tämä sopimus, jos käy ilmi, että vuokraaja rikkoo olennaisesti tätä sopimusta tai että vuokraaja ei vuokraamon arvion mukaan kykene käsittelemään venettä asianmukaisesti. Vuokraajalle mahdollisesti syntyneitä kuluja ei korvata.

b)Vuokraamolla on oikeus ennen vuokra-ajan alkua purkaa tämä sopimus, jos vene ei ole käytettävissä vuokraamosta riippumattomasta ylivoimaisesta esteestä johtuen, force major. Vuokraajalla on tällöin oikeus saada maksamansa vuokra kokonaisuudessaan takaisin. Vuokraajalle mahdollisesti syntyneitä kuluja ei korvata.

c)Vuokraajalla on oikeus ennen vuokra-ajan alkua ilmenneen vuokraajasta riippumattoman ylivoimaisen esteen johdosta, force majour, vaatia tämän sopimuksen purkamista. Mikäli vaatimus esitetään vähintään 28 vrk ennen vuokrauksen alkua on vuokraajalla oikeus saada maksamansa vuokra takaisin vähennettynä 10%:n toimituskuluilla. Mikäli edellä mainittu peruutus tapahtuu myöhemmin, ei vuokraa makseta takaisin. Vuokraajalle mahdollisesti syntyneitä kuluja ei korvata. Vuokraajalla tulee olla vuokrausaikana voimassa oleva matkustajavakuutus, joka sisältää peruutusturvavakuutuksen

.d)Mikäli vuokraaja vaatii sopimuksen purkamista muusta syystä kuin kohdassa c) ei hänellä ole oikeutta saada maksamaansa vuokraa takaisin. Mikäli korvaava asiakas kuitenkin löydetään peritään peruutuskuluina vuokraamolle syntyneet kohtuulliset kustannukset. Vuokraajalle mahdollisesti syntyneitä kuluja ei korvata.

11. VENEEN VIEMINEN POIS PURJEHDUSALUETA

Veneen vieminen sovitun purjehdusalueen ulkopuolelle on kielletty.

12. TUPAKOIMINEN VENEESSÄ

Tupakoiminen veneen sisätiloissa on kielletty.

13. LEMMIKKIELÄIMET

Lemmikkieläinten tuominen veneeseen on kielletty ellei toisin ole sovittu tilausta tehtäessä.

14. SOPIMUSTA KOSKEVAT RIIDAT

Jos erimielisyyksiä ei voida ratkaista osapuolten välisellä neuvottelulla, vuokraaja voi saattaa asian kuluttajavalituslautakunnan käsiteltäväksi. Jos erimielisyydet saatetaan tuomioistuimen ratkaistavaksi, kanne on nostettava vuokraajan asuinpaikkakunnan alioikeudessa, ellei vuokraaja halua nostaa kannetta vuokraamon kotipaikkakunnan yleisessä alioikeudessa.

PÄIJÄNTEEN PURJEHDUSSAFAREIDEN PALVELUJA KOSKEVAT VARAUSEHDOT

Päijänteen Purjehdussafareiden operatiivisesta toiminnasta vastaa Greensail Oy (myyjä). Myyjä noudattaa näitä varausehtoja varauspalveluissaan. Nämä varausehdot tulevat kumpaakin osapuolta sitoviksi, kun asiakas on suorittanut näissä ehdoissa mainitun ennakkomaksun ja palvelumaksun tai koko vuokrasumman.

VARAAMINEN JA MAKSUEHDOT

Varaajan tulee olla täysi-ikäinen. Varaus vahvistuu, kun asiakas maksaa ennakkomaksun (40 % palvelun kokonaishinnasta) eräpäivään mennessä. Ennakkomaksun yhteydessä peritään 8 € suuruinen varausmaksu. Mikäli varaus tehdään myöhemmin kuin 28 päivää ennen toteutumisajankohtaa, ei ennakkomaksua peritä erikseen, vaan palvelun kokonaissumma sekä varausmaksu tulee maksaa välittömästi tai vähintään 2 pankkipäivän kuluessa myyjän ilmoittamalle tilille annettuja ohjeita noudattaen.

Mikäli asiakas ei noudata yllä mainittuja maksuehtoja, varaus katsotaan peruuntuneeksi ja sopimus puretuksi.

Asiakas saa tuotteen tiedot, kuten yhteyshenkilön nimen, ajo-ohjeet jne. laskun yhteydessä. Asiakkaan on varauduttava esittämään kuitti suorituksesta ennen matkalle lähtöä.

PERUUTUS Mikäli asiakas joutuu perumaan varauksensa, tulee hänen ilmoittaa peruutuksensa välittömästi myyjälle. Peruutus tulee aina tehdä kirjallisesti tai muutoin olosuhteet huomioiden tarkoituksenmukaisella tavalla myyjän ilmoittamaan osoitteeseen.

a) Mikäli asiakas peruttaa varauksensa aikaisemmin kuin 28 päivää ennen palvelun alkamista, palautetaan ennakkomaksu lukuun ottamatta 20 € peruutuskuluja ja 8 € varausmaksua.

b) Peruutuksen tapahtuessa myöhemmin kuin 28 päivää mutta viimeistään 14 päivää ennen palvelun alkamista, pidätetään koko ennakkomaksu (50 % palvelun kokonaishinnasta) ja varausmaksu 8 €.

c) Peruutuksen tapahtuessa myöhemmin kuin 14 päivää ennen palvelun alkamista, peritään koko maksu ellei matkaa saada uudelleen myydyksi.

Mikäli varaus perutetaan ennen ajankohtaa varauksen jälkeen sattuneen äkillisen sairauden, tapaturman tai kuolemantapauksen johdosta, joka on sattunut asiakkaalle tai hänen lähiomaiselleen, on asiakkaalla oikeus saada palvelusta maksettu hinta esim. ennakkomaksu takaisin vähennettynä toimistokuluilla 50 €. Tapahtumasta on ilmoitettava myyjälle välittömästi ja esitettävä hyväksyttävä selvitys (esim. lääkärintodistus).

Mikäli sopimus puretaan myöhemmin tai asiakas ei ilmoita myyjälle ennen palvelun alkamista siitä, ettei hän käytä palvelua, on myyjällä oikeus periä palvelun koko hinta.

Mikäli peruutus tapahtuu esim. matkan jo alettua, ei palvelun kokonaishintaa palauteta. Mikäli asiakas muuttaa palvelua tai ajankohtaa, pidetään sitä aikaisemman varauksen peruutuksena ja uutena varauksena.

MYYJÄN OIKEUS PERUUTTAA VARAUS

Jos kyseessä on ylivoimainen este (force majeure), voi myyjä irtisanoa varauksen. Myyjän on tällöin viipymättä ilmoitettava peruutuksesta asiakkaalle. Asiakkaalla on tällöin oikeussaada takaisin maksamansa palvelun kokonaishinta kokonaisuudessaan. Force majeure esteen takia asiakkaalle mahdollisesti syntyneitä kuluja ei korvata.

OLESKELU VENESSÄ JA LOMAKOHTEESSA

Vene ja/tai lomakohde on asiakkaan käytettävissä matkan alkamisajankohdata matkan päättymisajankohtaan. Loma-asunnon vuokraan kuuluu asunnon vapaa käyttöoikeus. Asuntoon sisältyvät kalusteet, astiat ja ruokailuvälineet, energia lämmitykseen, valoon ja ruuanlaittoon. Mökin varustukseen ei kuulu liinavaatteita. Asiakas voi vuokrata liinavaatesetin myyjältä varauksen yhteydessä hintaan 6 €/hlö tai pedattuna 10 €/hlö tai tuoda mukanaan omat liinavaatteet. Asiakas vastaa kohteen siivouksesta vuokra-aikana ja on velvollinen siivoamaan mökin lähtiessään. Siivousohjeet löytyvät loma-asunnossa olevasta mökkikirjasta. Siivoamattomasta mökistä on myyjällä oikeus periä erillinen siivousmaksu, vähintään 75 €. Asiakas voi myös tilata loppusiivouksen loma-asuntoon jo lomaa varatessaan. Tällöin siivousmaksu on 55 €/loma-asunto.

VAHINKOJEN KORVAUKSET

Asiakas on velvollinen korvaamaan lomakohteelle tai sen irtaimistolle aiheuttamansa vahingon suoraan kohteen omistajalle.

HENKILÖMÄÄRÄ

Lomakohdetta ei saa käyttää useampi henkilö kuin mitä siinä on vuodepaikkoja. Henkilömäärän ylityksestä perimme lisämaksun 40 €/hlö. Teltan tai asuntovaunun käyttö lomatontilla ilman lupaa on kielletty.

MAHDOLLISET VALITUKSET

Kaikki lomakohteen varustukseen ja kuntoon liittyvät huomautukset on välittömästi loman kestäessä ilmoitettava suoraan yhteyshenkilölle. Mikäli asiaan ei tule korjausta, on valitus tehtävä myyjälle, minkä jälkeen mahdollinen korvausvaatimus voidaan esittää ellei korjausta ole tällä välin tapahtunut. Kirjalliset korvausvaatimukset on tehtävä 30 vrk:n kuluessa vuokra-ajan päättymisestä